8d74dbf8-4f13-4121-8f02-7eb362dd1da1.jpg

CHOU Ting-wei

Photo│GUO Zheng-zhang

CHOU Ting-wei as JIAN Chun-xie